FAQ

Verkoopprocedures

 • Welke verkoopprocedures gebruikt het federaal comité tot aankoop van onroerende goederen?

  1.  Openbare verkoop

  Een openbare verkoop is een veiling waarop een onroerend goed toegewezen wordt aan de hoogste bieder. We spreken van een openbare verkoop omdat de verkoop aangekondigd moet worden via publiciteit, affiches en lokale media, en omdat iedereen eraan mag deelnemen, behalve vastgoedhandelaars.

  De publiciteit vermeldt de zitdag van de verkoop en omvat het lastenboek (al de verkoopsvoorwaarden).

  De openbare verkoop vindt plaats op een enkele zitdag (zonder de mogelijkheid om hoger te bieden tijdens een latere zitdag).

  De prijs en de aktekosten moeten betaald worden binnen de termijn die in het lastenboek vermeld staat.

  Hoewel een openbare verkoop in principe de regel is, wordt die procedure weinig gebruikt omdat ze zwaarder en duurder voor de koper is.

  2.  Verkoop uit de hand aan de meest biedende

  De verkoop uit de hand aan de meest biedende is een beperkte openbare verkoop.

  Praktisch verloopt de procedure als volgt:

  1. Na de publiciteitsperiode wordt door het federaal comité tot aankoop van onroerende goederen een arbitragezitting georganiseerd. Alleen degenen die een bod gedaan hebben, worden daarvoor uitgenodigd. Kijk naar de verkoopsvoorwaarden van het specifiek pand voor het exacte aantal uitgenodigden.
  2. De aanwezigen kunnen een hoger bod doen
  3. Het goed wordt toegekend aan degene die het hoogste bod gedaan heeft
 • Wat voor akten verlijdt het federaal comité tot aankoop van onroerende goederen?

  Een commissaris van het federaal comité tot aankoop van onroerende goederen verlijdt authentieke akten, vergelijkbaar met de akten die bij een notaris verleden worden.

Bod

 • Kan ik het onroerend goed op voorhand bezichtigen?

  Ja. De bezichtigingen zijn op afspraak. U vindt de contactpersonen bij de rubriek ‘Contact’ in de aankondiging van het goed.

 • Hoe kan ik een bod doen?

  Als kandidaat-koper kunt u een bod doen met het biedingsformulier (voor particulieren of vennootschappen) bij de gedetailleerde beschrijving van het onroerend goed. U vult dat formulier in, dagtekent het, ondertekent het en stuurt het via mail naar het contactadres dat in de aankondiging vermeld staat.

 • Moet mijn bod aan bepaalde voorwaarden beantwoorden?

  Uw bod moet:

  • eenzijdig zijn en geen enkele verplichting aan de verkoper opleggen
  • onvoorwaardelijk en hoger of gelijk zijn aan de instelprijs (de minimumvraagprijs). Het federaal comité tot aankoop van onroerende goederen aanvaardt namelijk geen bod onder opschortende voorwaarde of onder de minimumvraagprijs
  • geldig zijn voor een periode van een tot vier maanden te rekenen vanaf het uitbrengen van het bod

  Omdat specifieke voorwaarden mogelijk zijn, worden de verkoopsvoorwaarden doorgaans in de aankondiging vermeld. U kunt ze altijd opvragen bij het federaal comité tot aankoop van onroerende goederen.

 • Aanvaardt het federaal comité tot aankoop van onroerende goederen een bod onder opschortende voorwaarde?

  Nee, het federaal comité tot aankoop van onroerende goederen aanvaardt normaal gezien geen bod onder opschortende voorwaarde.

Aankoop

 • Wat moet ik doen als ik een hypothecaire lening nodig heb om het onroerend goed te kopen?

  Een commissaris van het federaal comité tot aankoop van onroerende goederen is niet bevoegd om een hypothecaire akte te verlijden.

  U moet dus, als kandidaat-koper, een beroep doen op uw eigen notaris. De kosten die aan de hypothecaire akte verbonden zijn, regelt u rechtstreeks met uw notaris.

 • Waaruit bestaan de kosten die in de aankondiging vermeld staan?

  Het kostenpercentage in de aankondiging van het goed omvat al de verkoopkosten (publiciteit, diverse attesten, registratierechten …).

 • Welke documenten moeten kandidaat-kopers meenemen?

  Voor particulieren:

  • uw identiteitskaart(en)
  • uw trouwboekje
  • in voorkomend geval, uw huwelijkscontract en elke akte die uw huwelijkscontract gewijzigd heeft

  Voor ondernemingen:

  • een uittreksel van de publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de oprichtingsakte en statuutwijzigingen
  • mandaten en eventuele volmachten die aantonen dat de geïnteresseerden de onderneming mogen vertegenwoordigen

Woordenschat

 • Wat is een aankoopoptie?

  Wanneer u een onroerend goed wilt kopen, kunt u een overwegingsperiode inlassen door aan de verkoper een aankoopoptie voor het goed te vragen voor een bepaalde periode.

  Als de verkoper die aankoopoptie aanvaardt, zegt hij toe om het onroerend goed niet te verkopen aan iemand anders tijdens de periode die in de aankoopoptie bepaald is.

 • Wat betekent een aankoopoptie lichten?

  Als u als kandidaat-koper een aankoopoptie voor een onroerend goed licht, wil dat zeggen dat u toezegt om het onroerend goed te kopen. De verkoop wordt dan definitief.

 • Wat is een verkoopbelofte?

  Een verkoopbelofte bindt de verkoper. De verkoper geeft namelijk voor een bepaalde periode een aankoopoptie voor het onroerend goed aan de kandidaat-koper volgens de voorwaarden die in de akte staan.

  Door de akte van de verkoopbelofte mee te tekenen aanvaardt de kandidaat-koper het genot van de belofte en kan hij, tot aan de limietdatum, al dan niet het onroerend goed kopen door de aankoopoptie te lichten.

Bevoegdheden aankoopcomité

Wat is de materiële en territoriale bevoegdheid van het federaal comité tot aankoop van onroerende goederen?

Het federaal comité tot aankoop van onroerende goederen werd opgericht op 1 januari 2015 naar aanleiding van de zesde staatshervorming. Het heeft als opdracht om onroerende goederen te verwerven, te vervreemden, te onteigenen en, in het algemeen, de akten te verlijden voor onroerende goederen die in het domein van de federale staat opgenomen moeten worden of die behoren tot het domein van de federale staat.

Het federaal comité tot aankoop van onroerende goederen is bevoegd voor heel het Belgische grondgebied. Een commissaris van het comité mag zijn functie uitoefenen in het hele koninkrijk op voorwaarde dat de geldende taalwetten gerespecteerd worden.

Het federaal comité tot aankoop van onroerende goederen maakt deel uit van de Administratie van de Patrimoniumdiensten. Die administratie behoort tot de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de federale overheidsdienst Financiën.

Het federaal comité tot aankoop van onroerende goederen bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, commissarissen en medewerkers.